רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי 20, 2018

נזר משיער פרוע

*תובנה לפרשת נשא* מפורסמים דברי הגמרא על הסמיכות בין פרשת סוטה ובין פרשת נזיר - "למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין" (ברכות סג.). אולם יש לנו לדון, במה הנזירות מועילה לתקן את קלקול האישה הסוטה מעבר לפרישות מן היין המחטיא. נראה לבאר זאת על פי דברי ר' שלמה פישר בהגדרה מחודשת אודות הנזיר - "שרצונו להקריב גופו לפני ה', והשער מייצג את הגוף,.., ואמרה תורה שיטפח את השער העומד ליקרב בקדושה וטהרה.." (דרשות בית ישי נד הערה ב). כלומר, הנזירות אינה פרישות לשם עצמה המסתיימת בקרבן סמלי אלא ההפך. כל הנזירות נועדה לשם הקרבן המוקרב בסופה, כל כולה הוא הכנה להתקרבות האדם ושערו אל הקודש. דומה שזה תורף התיקון של חטא האישה הסוטה. השיער שבו התקשטה האישה לשם החטא הופך כעת לרועץ, מי שטימאה את גופה רואה אותו כעת מתנוול. אבל דווקא משום כך, הנזיר מבקש לקדש את גופו, להשיב אותו למעלתו המקורית. לכן, הוא נזהר מן היין ומן הטומאה ובכך מקדש את השיער. *השיער שהחטיא הוא זה שהפך לקרבן המוקרב מתחת לאש* - "ולוקח מן הרוטב של זבחי השלמים ונות