רשומות

מציג פוסטים מתאריך פברואר 2, 2020

ייעודו ויעדו של בית הכנסת

בבואנו לבחון את מהותו של בנין בית הכנסת אנו פוגשים שתי קולות, יש הרואים בבניין עצמו 'חפצא' של קדושה - דבר שעצם עשייתו היא יצירת קדושה ויש הרואים בו אמצעי בעלמא לקיומן של מצוות אחרות כדוגמת תפילה וקריאות תורה ומגילה. נבקש להשמיע את שתי הקולות הללו ולראות מהם ההבדלים העולים מהם והמשפיעים על גדרי ההלכה והשאלות המעשיות הנוגעות לבניית בית הכנסת. למעשה, שאלת היסוד היא האם בית הכנסת הוא בית מקדש זוטא - 'מקדש מעט' כפי שהוא מכונה בספרי הפוסקים ע"פ הפסוק ביחזקאל (יא טו) או שהוא מבנה של מצווה דוגמת סוכה, שכל תכליתה היא קיום המצווה המתרחש בין כתליה. שאלה זו עומדת בבסיסן של מחלוקות רבות בין הפוסקים ומשפיעה על השלכות רחבות. כך למשל מצאנו מחלוקת בין רבותינו האחרונים בשאלה האם ישנה מצווה בבניית בית הכנסת. דעת רבנו רבי שמואל הלוי קֶעלין בעל 'מחצית השקל' היא ש" בנין בית הכנסת גופא אין בו מצוה אי לאו שיתפלל בתוכו, וא"כ מצות בנין בית הכנסת היא התפלה .." (מחצית השקל או"ח רעו ח) . כך כותב גם השל"ה בפרשת בלק - "אין בפרשה זו מצוה ממצות ת