רשומות

מציג פוסטים מתאריך יולי 1, 2018

שלום רב מדי

מעשהו של פנחס הוא אחד מהמעשים יוצאי הדופן שבמקרא, אולם נדמה כי שכרו של פנחס גם הוא יוצא דופן במשמעותו. מורגלים אנו שהשכר והעונש בעולם הוא 'מידה כנגד מידה' (סנהדרין צ א) ואילו שכרו של פנחס עומד בסתירה מוחלטת לאופי מעשהו. מעשהו של פנחס היה קנאה צרופה מלאת דין ואילו שכרו הוא חסד גמור - כהונה מלאת ברכה וברית של שלום. משום כך, נזקקים הפרשנים להסביר את משמעות שכרו בשלל פרשנויות. חזקוני (במדבר כה ב) מבאר שאכן פנחס דאג שמא יפסיד את הכהונה שלו מחמת הדין שכהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו (ברכות לב ב) . משום כך הקב"ה הרגיע את רוחו והבטיח לו שהואיל ורציחתו הייתה לשם שמים לא איבד את כהונתו. נמצא כי הכהונה אינה שכר על המעשה אלא שמירה על המעלה הקיימת. כיון דומה, המעמיד את מעשה הקנאה לתכונת הכהונה מורחב בדברי הנצי"ב (העמק דבר במדבר כה ב) . הוא מבאר, שמעשה פנחס היה עלול לפתח אצלו טבע של קנאה והרגשת קפידה ורוגז. משום כך, בירכו הקב"ה שיהיה אדם בעל נחת ושלום ומידת הכעס לא תושרש בליבו. דברים דומים ומפורסמים כותב הנצי"ב (העמק דבר דברים י יח) על בית הדין הדן את אנ