בירור מקחו של צדיק

השבת, קראנו את עשרת הדיברות, הזכרנו לעצמנו את היום שבו עמדו רגלינו ורגלי אבותינו בחורב, כאיש אחד בלב אחד. מאז ועד היום, אנו שואפים לקיים את עשרת הדיברות בכל דקדוקיהן ופרטיהן. מעניין לראות מדרש פליאה המצביע על דרך מיוחדת שבה זוכה האדם למדרגה זו - 'כמה דיות משתפכות כמה קולמוסין משתברין כדי לכתוב בני חת, עשרה פעמים כתיב בני חת, בני חת, עשרה כנגד עשרת הדברות ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק, כאילו מקיים עשרת הדברות' (בראשית רבה פרשת חיי שרה פרשה נח).

המדרש מבאר מדוע נשתברו קולמוסים רבים על מנת לכתוב את בני חת עשר פעמים בפרשת קניית מערת המכפלה. מכך לומד המדרש, שהכתוב מחשיב את בני חת כאילו קיימו את עשרת הדיברות בזכות העובדה שעסקו בבירור התנאים במקח וממכר של אברהם. מדוע זהו שכרם של בני חת ומהו הקשר בין הסיוע בתיווך וגיבוש העסקה לקיום יסודות התורה שהתגלו בסיני?

המלבי"ם ומספר פרשנים על דרך החסידות ('שפת אמת', 'פרי צדיק') ביארו שהמכירה של מערת המכפלה ביטאה את עקרונות האמונה או את האחיזה בארץ ישראל. לכן, כל מי שסייע לה בעצם סייע לקיום הדת וכאילו קיבל על עצמו את מצוותיה שניתנו במעמד הר סיני. פירושים נאים אלו נכונים רק לבירור מקחו של אברהם באותה שעה אולם מדברי המדרש עולה שהשבח אמור לגבי כל מקח וכל צדיק וכל מי שמסייע לבירורו.

במהלך הדורות התפרש הביטוי 'לברר מקחו של צדיק' כמאמץ הנוגע לבירור דעתם ההלכתית של רבותינו גדולי הדורות, להוצאת דבריהם לאור בגרסה מדוקדקת ולגילויים חדשים בתורתם הנראים כמכוונים יותר אל האמת ואל שיטת המחברים. אולם, דומה בעיני שבירור מקחו של צדיק שייך יותר לבירור אורחות חייו, משאו ומתנו עם הבריות, הנהגותיו כמנהיג ציבורי ודמותו האישית.

עשרת הדיברות, קיומם של עשרת הדיברות אינו עיון פילוסופי או דיון מלומד, הוא חיים שלמים מלאים באמונה, בהתנהלות חברתית, ביחס אל החלש והמשפחה. המבקש לקיים את עשרת הדיברות צריך ללמוד מבני חת, שטרחו ועמלו לברר את מיקום השטח אותו אברהם חפץ לקנות, את המחיר ואת זהות המוכר. הם עסקו בדברים הרחוקים מאוד מתורתו של אברהם וממידותיו המתוקנות, אבל בהתנהלותם הטבעית זכו לממש שאיפה רוחנית גבוהה ולסייע לקניין משמעותי.

מכוח בירור מקחו של צדיק בשדה המכפלה אשר בחברון, הלוואי ונזכה שיאיר פני כל המזרח, עד שבחברון.


תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

רבנות קהילה - ראשי פרקים למחשבה..

הארה לימי חנוכה - מספרים בחנוכה

לדעת להאזין לתרועה